เข้าสู่ระบบ

Table of Contents
Recent Post
ปัญหาคนไร้บ้าน ปัญหาสังคมไทยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข | CHEEWID
ปัญหาคนไร้บ้าน ปัญหาสังคมไทยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

CHEEWID พามาทำความเข้าใจกับปัญหาของคนไร้บ้าน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคม แล้วปัญหาคนไร้บ้านเกิดจากอะไร สามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

การเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคนรุ่นใหม่
การเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคนรุ่นใหม่

CHEEWID พาทุกคนทำความเข้าใจกับความรู้นอกห้องเรียน เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ประสบการณ์ชีวิต ความคิด และทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น โดยทุกคนสนับสนุนได้ด้วยการระดมทุน หรือบริจาคให้องค์กรได้

Cheewit-May1-banner
ทำความรู้จัก นักพัฒนาสังคม คือใคร มีหน้าที่อะไรเพื่อสังคม

CHEEWID พาทำความรู้จักกับนักพัฒนาสังคม อาชีพดีๆ เพื่อสังคม พวกเขาคือใคร มีหน้าที่อะไรเพื่อสังคม แล้วถ้าหากใครที่กำลังสนใจอยากเป็นนักพัฒนาสังคมต้องเรียนอะไรบ้าง มาไขข้อข้องใจพร้อมกันได้ในบทความนี้

Social Enterprise คือกิจการเพื่อสังคม ที่แก้ปัญหาสังคม

Social Enterprise คือ กิจการที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญในสังคม โดยบทความนี้ CHEEWID จะพามาทำความรู้จักกับแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมมีอะไรบ้าง ส่งผลกระทบกับเราอย่างไร
Social Enterprise คือกิจการเพื่อสังคม ที่แก้ปัญหาสังคม
Table of Contents

Social Enterprise คือ กิจการเพื่อสังคม โดยจะเป็นการดำเนินธุรกิจที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลประโยชน์กลับคืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยตรง แน่นอนว่าหลายๆ คนอาจจะยังคงไม่คุ้นเคย และมีคำถามหรือข้อสงสัยกันอยู่บ้างว่า แล้วธุรกิจเพื่อสังคมที่ว่านี้มีรูปแบบการดำเนินการแบบใด แล้วผลประโยชน์ที่จะให้กับสังคมสามารถทำได้จริงหรือไม่ ดังนั้น Cheewid จึงขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ Social Enterprise กัน ผ่านบทความนี้

แนวคิดและลักษณะสำคัญของ Social Enterprise

แนวคิดและลักษณะสำคัญของ Social Enterprise 

แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม หรือ กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) คือ การแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในรูปแบบหนึ่ง โดยเกิดขึ้นมาจากการสร้างนวัตกรรมสังคมร่วมกับองค์ความรู้ด้านธุรกิจ เพื่อมุ่งไปสู่การเกิดวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งจะนำผลกำไรที่ได้มาจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งกำไรที่ได้จากการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม สามารถนำมาต่อยอดและหมุนเวียนเพื่อโครงการอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม คืนประโยชน์สูงสุดไปสู่สังคมได้ 

ลักษณะที่สำคัญของ Social Enterprise มี ดังนี้

 • เป้าหมายสำคัญก็เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน
 • มีความยั่งยืนทางการเงิน เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • รูปแบบการดำเนินการที่โปร่งใส และสอดคล้องไปกับสังคม
 • หวังผลกำไรและประโยชน์สูงสุดเพื่อคืนสู่สังคม

ความสำคัญของ Social Enterprise

ความสำคัญของ Social Enterprise 

Social Enterprise หรือ กิจการเพื่อสังคม คือการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าผลกำไรที่ได้มาจะนำไปคืนสู่สังคม โดยปัจจุบันธุรกิจและองค์กรหลายแห่งก็มีการแบ่งผลกำไรส่วนหนึ่งเพื่อนำไปดำเนินโครงการเพื่อสังคมและอาจได้ผลตอบแทนเป็นการลดหย่อนภาษีจากรัฐ เพื่อการต่อสู้ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี ซึ่งความสำคัญที่มีต่อสังคมของ Social Enterprise มีอะไรบ้าง สามารถอธิบายได้ดังนี้

 • จัดการกับปัญหาทางสังคม

การจัดการกับปัญหาสังคมภายใต้การดำเนินกิจการเพื่อสังคมนั้นสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในสังคมได้อย่างหลากหลาย ตามแต่เป้าหมายการแก้ปัญหาของแต่ละธุรกิจ เช่น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ความไม่เท่าเทียมกันในด้านต่างๆ ของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงการศึกษาหรือการเข้าถึงบริการของสถานพยาบาล และรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน 

 • การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผ่านการทำกิจการเพื่อสังคม จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ดำเนินธุรกิจมีการนำวิทยาการและองค์ความรู้ของแต่ละพื้นที่ชุมชนมาปรับใช้ เพื่อเสริมสร้าง พัฒนา และอนุรักษ์ โดยคำนึงถึงรูปแบบของการพัฒนาที่สอดคล้องกับจริยธรรมและมีการคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวมากกว่าการเล็งเห็นผลประโยชน์ในระยะสั้น

 • คนในชุมชนมีอำนาจตัดสินใจ

การดำเนินวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้น มักเป็นการดำเนินการที่ต้องมีความสอดคล้องไปกับพื้นที่และชุมชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำองค์ความรู้ท้องถิ่นมาปรับใช้ร่วมกับองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจ หรือการศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชนเพื่อดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดังนั้นคนในชุมชนและผู้ดำเนินกิจการจึงมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และเพื่อประโยชน์ที่จะต้องส่งคืนสู่สังคมจึงทำให้คนในชุมชนที่เป็นเจ้าขององค์ความรู้มีอำนาจในการตัดสินใจที่ไม่ด้อยไปกว่าเจ้าของทุนผู้ดำเนินธุรกิจเลย 

 • การทำงานร่วมกันและการเป็นหุ้นส่วน

การที่จะพัฒนาแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืนและส่งผลดีเพื่อคืนกลับสู่สังคมได้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ อาทิ หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และผู้คนในสังคมชุมชน เพื่อทำให้มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีประโยชน์และจำเป็นต่อการพัฒนา เนื่องจากแต่ละภาคส่วนต่างมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน การร่วมมือกันจึงจะส่งเสริมให้สามารถดึงเอาองค์ความรู้มาประยุกต์และบูรณาการไปสู่การพัฒนาเพื่อผลประโยชน์ที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ 

 • ความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินกิจการเพื่อสังคมนั้นไม่เพียงแต่มุ่งหวังกำไรสูงสุดของการดำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่มุ่งหวังว่ากำไรที่สามารถนำไปสู่เป้าหมายของการส่งคืนเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ซึ่งแตกต่างไปจากการดำเนินธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ โดยการดำเนินกิจการเพื่อสังคมจะเป็นการดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่กิจการ ธุรกิจและชุมชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง อีกทั้งกิจการเพื่อสังคมนี้ยังส่งผลทำให้ผู้ดำเนินธุรกิจรายอื่นๆ หรือนักลงทุนหันมาสนใจร่วมมือดำเนินกิจการ เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

Social Enterprise มีประเภทอะไรบ้าง

Social Enterprise มีประเภทอะไรบ้าง

โดยธุรกิจเพื่อสังคมมีอะไรบ้างนั้น สามารถอธิบายตามประเภทของ Social Enterprise ทั้ง 7 ประเภทได้ ดังนี้ 

1. Community-based Organization

การดำเนินกิจการโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือชุมชน ซึ่งชุมชนจะมีบทบาทในการจัดการและดูแลธุรกิจ โดยสมาชิกภายในชุมชนก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปเพื่อการควบคุมดูแลกิจการอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน อีกทั้งการดำเนินกิจการในรูปแบบนี้จะเป็นการส่งเสริมทำให้ชุมชนสามารถดูแลและหาเลี้ยงชีพตนเองได้ และเพื่อการพัฒนาชุมชนไปสู่ความก้าวหน้าและคุณภาพที่ดีขึ้นของชุมชน

2. Fairtrade

รูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อเสนอเงื่อนไขทางการค้าที่ดีที่สุดในการส่งออกสินค้าให้ได้ราคาสูงขึ้น ขับเคลื่อนให้มาตรฐานทางสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเป็นการสนับสนุนให้ผู้ผลิตจากชุมชนท้องถิ่นมีการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. Cooperative

การรวมกลุ่มกันของผู้ที่มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินธุรกิจคล้ายคลึงกัน โดยจะเข้ามาร่วมมือกันเพื่อตอบสนองในเรื่องสังคมและเศรษฐกิจ มีการแลกเปลี่ยนในด้านทรัพยากรต่างๆ ระหว่างกัน ส่งผลทำให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อกันและกัน 

4. Financial Institutions

สถาบันทางการเงินที่ดำเนินขึ้นสำหรับกิจการเพื่อสังคม โดยผลประโยชน์สูงสุดจะเป็นของสมาชิก และเพื่อช่วยเหลือสมาชิก เช่น การเสนออัตราการออมที่สูง อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ซึ่งสถาบันทางการเงินสำหรับกิจการเพื่อสังคมนี้มักจะไม่เน้นในเรื่องผลกำไรส่วนตัว แต่จะคำนึงถึงสมาชิกเป็นหลัก สถาบันการเงินเพื่อกิจการเพื่อสังคม ได้แก่ สหภาพเครดิต (Credit Unions), ธนาคารสหกรณ์ (Cooperative Banks) และกองทุนเงินกู้หมุนเวียน (Revolving Loan Funds) เป็นต้น 

5. Non-Governmental Organizations

Non-Governmental Organizations หรือ NGOs เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเรียกร้องในการเพิ่มโอกาสให้แก่กลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งแหล่งรายได้ขององค์กรไม่แสวงหากำไรนี้มักมาจากการได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสมาชิก รัฐบาล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการสนับสนุนกิจกรรมให้เกิดขึ้น 

6. Social Firms

การดำเนินการเพื่อกลุ่มคนด้อยโอกาส เด็ก คนยากไร้ คนไร้บ้าน คนว่างงาน หรือคนติดยา หรือประชากรที่อาจเป็นกลุ่มผู้เบี่ยงเบนทางสังคม เพื่อสนับสนุนให้พวกเขาเหล่านี้มีอาชีพ มีรายได้ โดยจะมีการช่วยเสริมสร้างและพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพให้แก่องค์กร 

7. Microfinance

การบริการทางการเงินให้แก่กลุ่มผู้ดำเนินธุรกิจรายย่อยที่อาจไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการดำเนินธุรกิจ โดยมักจะดำเนินการให้แก่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรายเล็กๆ เป็นรายผู้ประกอบธุรกิจที่มาเป็นกลุ่มด้วยเช่นกัน 

ตัวอย่าง Social Enterprise

ตัวอย่าง Social Enterprise

Social Enterprise หรือ กิจการเพื่อสังคม อาจยังไม่เป็นที่คุ้นเคยมากนักในสังคมไทย หรือหลายๆ ท่านอาจจะยังนึกภาพการดำเนินของกิจการต่างๆ ไม่ออก ดังนั้น Cheewid จึงอยากพาทุกคนมาดูตัวอย่างของบริษัทเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมว่ากิจการต่างๆ นั้นดำเนินการแบบใด และมีเป้าหมายเพื่อสังคมอย่างไรบ้าง 

insKru

insKru เป็นกิจการเพื่อสังคมที่ให้บริการในรูปแบบของ Online Community มุ่งเน้นประโยชน์เพื่อการศึกษา โดยเน้นส่งต่อแรงบันดาลใจ สนับสนุน และเติมพลังให้กับคุณครูจากทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงไอเดีย กิจกรรม สื่อ และเทคนิคการสอนที่มาจากการแบ่งปันของคนใน Community เพื่อให้ครู “เป็นครูได้ดั่งใจ” และเป็นแรงบันดาลใจที่สร้างการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน ตลอดจนวงการการศึกษาไทยได้

Moreloop

Moreloop คือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างโรงงานที่ต้องการขายผ้าที่เหลือจากการผลิต ให้กับนักออกแบบและผู้ผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าส่วนเกินในการผลิตแต่ละครั้ง และลดขยะในอุตสาหกรรมแฟชั่นให้เหลือน้อยที่สุด โดยมีเป้าหมายคือการทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นจริง ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่น ฯลฯ 

 • ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://moreloop.ws/
 • Facebook Page: moreloop

บริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

บริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ ART STORY By Autistic Thai เป็นธุรกิจเชิงสังคมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้โอกาสแก่เด็กออทิสติกได้เรียนรู้ทักษะชีวิตตลอดจนการพึ่งพาตัวเองผ่านสื่อกลางอย่างศิลปะ ที่นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบ งานบริการ เพื่อพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เหมาะสม ต่อยอดเส้นทางในอนาคต และส่งเสริมการมีรายได้อย่างยั่งยืน

YoungHappy (ยังแฮปปี้)

YoungHappy ดำเนินกิจการโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงวัย เพื่อทำให้ผู้สูงอายุสามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ของตนผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน เพื่อทำให้ผู้สูงอายุยังคงไม่ลืมถึงคุณค่าในตนเอง ลดโอกาสความเครียดที่อาจเกิดขึ้นหลังเกษียณ และใช้ชีวิตวัยเกษียณได้อย่างมีคุณภาพและความสุข 

a-chieve

a-chieve เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักเรียน โดยเฉพาะน้องๆ มัธยมได้ค้นพบและทำในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจ ผ่านการสร้างเสริมการเรียนรู้ด้วยฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์และจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ทั้งรูปแบบ Online และ Onsite โดยมีกำไรคือการที่เยาวชนได้เรียนรู้ สร้างสรรค์คุณค่าให้ตนเอง และแบ่งปันกลับคืนสู่สังคม

 • ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://a-chieve.org/
 • Facebook Page: a-chieve

 

Social Enterprise มีข้อดีอย่างไร

Social Enterprise มีข้อดีอย่างไร

Social Enterprise อย่างที่ได้อธิบายไปบ้างแล้ว ว่าเป็นการลงทุนวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยผลประโยชน์หลักก็เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเราจะมาดูกันว่านอกจากการคำนึงถึงสังคมเป็นหลักแล้ว Social Enterprise มีข้อดีอย่างไรบ้าง ดังนี้ 

 1. ง่ายต่อการระดมทุนจากรัฐ เนื่องจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการนั้นมักจะคำนึงถึงจริยธรรมทางสังคมอย่างรอบด้านเพื่อการสนับสนุนงานต่างๆ ของสังคม
 2. มีการดึงดูดผู้คนได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการดึงดูดสื่อต่างๆ ได้ เพราะการดำเนินการเน้นการแก้ไขปัญหาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 3. สามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มได้จากการที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 
 4. สามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ได้ด้วยการจัดรูปแบบการบริการตามแต่สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
 5. สร้างความคุ้มค่ากว่าธุรกิจอื่น ๆ เนื่องจากต้นทุนจะถูกวนกลับไปสู่จุดเริ่มต้น 
 6. ส่งเสริมชื่อเสียงให้แก่องค์กรจากการดำเนินกิจการเพื่อสังคม ซึ่งเป็นการช่วยเหลือสังคมและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
 7. สามารถกระตุ้นและพัฒนาพนักงานได้เมื่อสามารถสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและความสำคัญของการดำเนินการ
 8. การจ้างงานมีค่าตอบแทนที่ไม่สูงมากนัก 

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม

Cheewid ได้รวบรวมคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับ Social Enterprise ที่พบได้บ่อยมาไว้ที่นี่แล้ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มเติมความเข้าใจให้แก่ทุกคนได้ ดังนี้ 

Social Enterprise เหมือนกับ CRS หรือไม่?

Social Enterprise (SE) และ CSR นั้นต่างกัน เนื่องจาก SE เริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักและเป็นเป้าหมายโดยตรง ในขณะที่ CSR คือองค์กรหรือกลุ่มธุรกิจทั่วไปที่มีการดำเนินกิจการ โดยเมื่อได้ผลกำไรแล้วจึงนำกำไรส่วนหนึ่งมาตอบแทนสู่สังคม

Social Enterprise ต่างจากองค์กรการกุศลหรือไม่?

ต่างกัน เพราะว่าองค์กรการกุศลมีแหล่งที่มาของรายได้จากการรับบริจาคเป็นหลัก ซึ่งมีความไม่แน่นอนในจำนวนของยอดบริจาค ในขณะที่กิจการเพื่อสังคมมีแหล่งรายได้หลักมาจากการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม โดยเงินลงทุนที่ได้จะถูกนำมาหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและบริการ ซึ่งผูัที่มาซื้อสินค้าและบริการจะพิจารณาสนับสนุนสินค้าจากคุณภาพ ไม่ใช่ความสงสารและเห็นใจจึงบริจาค 

Social Enterprise ต่างจากธุรกิจปกติอย่างไร?

ต่างกันจากเป้าหมายของการประกอบธุรกิจ โดยถึงแม้ว่าธุรกิจทั่วไปก็ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ในด้านของการทำให้เกิดการจ้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ธุรกิจโดยทั่วไปมักหวังผลกำไรสูงสุดเพื่อประโยชน์ของการดำเนินธุรกิจ แต่ในด้านของกิจการเพื่อสังคมนั้นมีการใช้เงินลงทุนวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดนั่นก็คือผลประโยชน์สูงสุดก็เป็นไปเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ผู้ประกอบการ Social Enterprise ไม่ได้ค่าตอบแทน?

ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม ต่างก็ได้ค่าตอบแทนเช่นเดียวกับการดำเนินธุรกิจทั่วไป เนื่องจากกิจการเพื่อสังคมนี้ไม่ใช่กิจกรรมการกุศล ทำให้กิจการเพื่อสังคมมีแหล่งรายได้ที่ชัดเจนจากการประกอบธุรกิจ อีกทั้งการดำเนินธุรกิจยังมีความยั่งยืนเนื่องจากการทำให้ผู้ประกอบการสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

Social Enterprise สนับสนุนแต่ผู้ด้อยโอกาส?

Social Enterprise โดยส่วนมากมักเป็นการดำเนินกิจการเพื่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาส แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถดำเนินกิจการเพื่อผู้ประกอบการอื่นๆ ที่มีเป้าประสงค์เพื่อการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าด้วยเช่นกัน ดังนั้น SE จึงไม่ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพียงแค่กลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคมเท่านั้น แต่ก็ยังมีการคำนึงถึงกลุ่มทางสังคมกลุ่มอื่น ๆ ในภาพรวมด้วยเช่นกัน 

สรุป

Social Enterprise คือ แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายของการประกอบธุรกิจเพื่อส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่ง SE จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชุมชนท้องถิ่นต่างๆ สามารถผลิตสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของคนในชุมชนให้มีความยั่งยืน ผู้คนมีแหล่งรายได้ที่มั่นคง และชุมชนมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้น สามารถเลี้ยงชีพตนเองได้อย่างยั่งยืน อีกทั้ง SE ยังมุ่งหวังให้กิจการเพื่อสังคมนี้จะเป็นส่วนช่วยทำให้สังคมในภาพรวมก้าวหน้าและพัฒนาไปพร้อมๆ กันได้ โดยไม่จำกัดเพียงแค่ชุมชนใดชุมชนหนึ่งเท่านั้น 

ดังนั้นหากทุกๆ ท่านสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือและร่วมมือเพื่อการดำเนินกิจการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ทุกท่านก็สามารถสนับสนุนกำลังทรัพย์ผ่าน องค์กรเพื่อสังคมของเรา เพื่อส่งต่อความร่วมมือไปยังกิจการเพื่อสังคมต่างๆ อีกทั้งทุกท่านเองก็ยังสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับ Social Enterprise อื่นๆ ผ่าน Cheewid เพื่อเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ทุกท่านพึงพอใจได้ ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนให้กิจการเพื่อสังคมนี้สามารถดำเนินต่อไปได้เช่นกัน

 

Reference:

 1. RBS Rangsit Business School. ธุรกิจเพื่อสังคม ทำแล้วได้กำไรจริงหรือไม่ ?. rbs.rsu.ac.th. Retrieved 21 July 2023. 
 2. SE THAILAND. ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) คืออะไร. Sethailand.org. Published on 09 September 2019. Retrieved 21 July 2023. 
 3. กมลลักษณ์ ไชยวนศิลป์, และขนิษฐา ปาทานศิริกุล.SE ธุรกิจที่อยู่ได้โดยปราศจากกำไร. Bablog.mju.ac.th. Published on July 2010. Retrieved 21 July 2023. 
 4. ปรีดี นุกุลสมปรารถนา. แนวคิดความเป็น Social Enterprise. Popticles.com. Published on 26 December 2021. Retrieved 21 July 2023. 
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี. Social Enterprise: SE คืออะไร. Se.rbru.ac.th. Retrieved 21 July 2023. 

องค์กรเพื่อสังคมที่เกี่ยวข้อง

banner - a-chieve
logo - a-chieve

a-chieve

a-chieve อยากสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่สนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้รู้จักตัวเองรอบด้าน ออกแบบเส้นทางชีวิต และไปต่อได้ด้วยใจที่แข็งแรง
banner - inskru
logo - inskru

insKru

เราเปิดพื้นที่รวบรวมไอเดีย กิจกรรม สื่อ เทคนิคการสอน ที่แบ่งปันโดยคนในคอมมูนิตี้ ส่งต่อแรงบันดาลใจสนับสนุน และเติมพลังใจซึ่งกันและกัน

banner - art story by autistic thai
logo - art story by autistic thai

บริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ART STORY คือธุรกิจเชิงสังคมของกลุ่มเด็ก และบุคคลออทิสติกที่ร่วมกันรังสรรค์ผลงานจากจินตนาการไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย