เข้าสู่ระบบ

Table of Contents
Recent Post
ปัญหาคนไร้บ้าน ปัญหาสังคมไทยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข | CHEEWID
ปัญหาคนไร้บ้าน ปัญหาสังคมไทยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

CHEEWID พามาทำความเข้าใจกับปัญหาของคนไร้บ้าน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคม แล้วปัญหาคนไร้บ้านเกิดจากอะไร สามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

การเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคนรุ่นใหม่
การเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคนรุ่นใหม่

CHEEWID พาทุกคนทำความเข้าใจกับความรู้นอกห้องเรียน เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ประสบการณ์ชีวิต ความคิด และทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น โดยทุกคนสนับสนุนได้ด้วยการระดมทุน หรือบริจาคให้องค์กรได้

ทำความรู้จัก Fundraiser เจ้าหน้าที่ระดมทุน งานระดมทุน ขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

ในโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยปัญหาสังคมมากมาย CHEEWID มีอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้การสร้างผลกระทบต่อสังคมเป็นไปอย่างราบรื่นมาแนะนำ นั่นคือ Fundraiser หรือ เจ้าหน้าที่ระดมทุน
ทำความรู้จัก Fundraiser คือ เจ้าหน้าที่ระดมทุน งานระดมทุน ขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Table of Contents

ในบทความนี้ Cheewid จะพาไปทำความรู้จักกับ Fundraiser หรือเจ้าหน้าที่ระดมทุนว่าคือใคร พวกเขามีบทบาทหน้าที่อย่างไร และหากสนใจจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดมทุนจะต้องทำอย่างไรบ้าง รวมถึงการทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ระดมทุนนั้นมีลักษณะงานหรือสวัสดิการแบบใด เรามาทำความรู้จักเจ้าหน้าที่ระดมทุนไปพร้อมๆ กันเลย

เจ้าหน้าที่ระดมทุน fundraiser คือใคร สำคัญอย่างไรต่อสังคม

เจ้าหน้าที่ระดมทุนคือใคร สำคัญอย่างไรต่อสังคม

Fundraiser หรือ เจ้าหน้าที่ระดมทุน คือ ผู้แทนของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในการช่วยประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการต่างๆ ไปสู่ผู้คน เพื่อนำมาสู่การสนับสนุนเงินบริจาคมาให้แก่หน่วยงาน 

ซึ่งการเป็นเจ้าหน้าที่ระดมทุนนั้น นับได้ว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อสังคม เพราะจะช่วยเป็นกระบอกเสียงในการประกาศข้อมูลข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไปสู่ผู้คน และช่วยทำให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายในการระดมทุนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ ได้ จึงถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ระดมทุนนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง 

รูปแบบและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดมทุน

รูปแบบและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดมทุน

เจ้าหน้าที่ระดมทุน หรือ Fundraiser อาจมีลักษณะการทำงานหรือรูปแบบความรับผิดชอบที่หลากหลาย และแตกต่างกันไปตามหน่วยงานและองค์กร แต่ในขณะเดียวกันก็มีบทบาทและหน้าที่หลักร่วมกันในบางประการ ซึ่ง Cheewid ได้รวบรวมเอาบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดมทุนแบบภาพรวมมาอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นตามประเภท ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม

เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม คือ การทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ขององค์กรต่อสาธารณะชน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดขอรับบริจาค หรือการกระจายข้อมูลข่าวสาร ซึ่งการทำงานจำเป็นที่จะต้องมีการพบเจอกับผู้คนมากมาย และต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ข้อมูลของโครงการถูกเผยแพร่ออกไป โดยลักษณะงานและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม มีดังนี้ 

 • ทำการประชาสัมพันธ์ให้แก่คนในสังคมได้รับรู้ข่าวสาร จึงจำเป็นจะต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดี และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้คน
 • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้ เนื่องด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนามจะต้องเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการเพื่อการระดมทุน
 • สามารถสื่อสารเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมมีความตระหนักถึงปัญหาในสังคม เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือ และแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายในสังคมได้

2. เจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์

เจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์ คือ การช่วยส่งต่อข้อมูลข่าวสารของโครงการผ่านการประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์โดยตรง ระหว่างโครงการกับผู้สนับสนุน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคได้เป็นอย่างดี โดยลักษณะงานและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์ มีดังนี้

 • ประชาสัมพันธ์และบอกเล่ารายละเอียดโครงการต่อผู้สนับสนุนผ่านการสื่อสารทางโทรศัพท์มือถือ จึงทำให้ทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญมาก สำหรับการเป็นเจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์ 
 • ชอบพูดคุยและสื่อสาร มีความสามารถในการเรียบเรียงคำพูด เพื่อการประกาศและประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีข้อจำกัดในการสื่อสาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน องค์กรกับผู้สนับสนุน หรือผู้ร่วมบริจาค เพื่อทำให้โครงการต่างๆ ขององค์กรสามารถดำเนินต่อไปได้ในอนาคต

3. เจ้าหน้าที่ระดมทุนทางออนไลน์

เจ้าหน้าที่ระดมทุนทางออนไลน์ คือ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ภายในองค์กร ที่มีการใช้ช่องทางออนไลน์เป็นตัวกลางหลักในการเผยแพร่ข้อมูลไปสู่ผู้สนับสนุน โดยลักษณะงานและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดมทุนทางออนไลน์ มีดังนี้ 

 • ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการโดยการใช้ช่องทางออนไลน์ 
 • มีความเข้าใจในการทำการประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ ติดตามข่าวสาร ความเปลี่ยนแปลงบนโลกออนไลน์ เพื่อทำให้การประชาสัมพันธ์สามารถดึงดูดผู้คนบนโลกออนไลน์ได้
 • มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างดี เพื่อทำให้สามารถจัดการทำประชาสัมพันธ์ได้

 

องค์กรระดับชาติที่รับสมัครนักระดมทุน หรือ fundraiser คุณสามารถร่วมงานด้วยได้

องค์กรระดับชาติที่คุณสามารถร่วมงานด้วยได้

ในงานระดมทุนนั้นมีหลากหลายองค์กรที่ต่างดำเนินโครงการเพื่อการระดมทุนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยองค์กรใหญ่ระดับชาติหรือนานาชาติหลายแห่งก็มีการดำเนินการระดมทุนด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องการเจ้าหน้าที่ระดมทุนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นหนึ่งกระบอกเสียงในการบอกเล่าปัญหาไปสู่คนในสังคม โดยตัวอย่างขององค์กรที่ต้องการเจ้าหน้าที่ระดมทุน มีดังนี้ 

 • UNICEF

UNICEF หรือ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็ก หรือกลุ่มเด็กเปราะบางเพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดี และลดความเหลื่อมล้ำต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน อาทิ ให้ความสำคัญกับการศึกษา สุขภาพ โภชนาการ สุขาภิบาล และคุณภาพชีวิต เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีชีวิตที่ดีและเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ และกลายเป็นประชากรที่ดีในสังคม หากสนใจเป็นเจ้าหน้าที่ระดมทุนของ UNICEF สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล thailandao@unicef.org

 • UNHCR

UNHCR หรือ องค์การสหประชาชาติ เป็นองค์กรที่ให้ความสนใจและดำเนินงานในการช่วยเหลือ คุ้มครอง และสร้างความยั่งยืนในชีวิตแก่กลุ่มผู้ลี้ภัย และผู้ไร้สัญชาติในประเทศ ซึ่งมีการทำงานโดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญแก่กลุ่มผู้ลี้ภัยในฐานะมนุษย์ที่มีความต้องการขั้นพื้นฐาน และคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของกลุ่มผู้ลี้ภัยเป็นสำคัญ เพื่อช่วยในการบรรเทาทุกข์ และสนับสนุนให้กลุ่มผู้ลี้ภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ในสังคมอย่างเท่าเทียม โดยหากสนใจเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดมทุนและประชาสัมพันธ์ภายในโครงการของ UNHCR สามารถติดต่อได้ที่ ninnakar@unhcr.org หรือ boontath@unhcr.org และสามารถกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้ผ่านช่องทางออนไลน์

สมัครงาน : เจ้าหน้าที่ระดมทุนและประชาสัมพันธ์โครงการของ UNHCR (Fundraising Agent)

 • Greenpeace

Greenpeace เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากคุณภาพชีวิตของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ ดังนั้น การรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้คนในสังคม เพื่อการฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ซึ่ง Greenpeace จะช่วยเข้ามาดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และในระดับนานาชาติ โดยหากสนใจจะเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดมทุนของ Greenpeace สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ร่วมงานกับกรีนพีซ ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติของการเป็นเจ้าหน้าที่ระดมทุน

คุณสมบัติของการเป็นเจ้าหน้าที่ระดมทุน

คุณสมบัติของการเป็นเจ้าหน้าที่ระดมทุนในแต่ละองค์กรหรือหน่วยงานนั้น อาจมีความต่างกันตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กร อาทิ องค์กรเพื่อเด็ก องค์กรเพื่อคนพิการ หรือองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จึงทำให้รายละเอียดและคุณสมบัติมีความแตกต่างกันไม่มากก็น้อย หากแต่คุณสมบัติโดยรวมของเจ้าหน้าที่ระดมทุนนั้น Cheewid  ได้รวบรวมไว้ ดังนี้ 

 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อเพื่อนร่วมงาน องค์กร และผู้คนในสังคม 
 • มีทักษะและความสามารถในการสื่อสาร คิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
 • มีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีความยืนหยุ่นในการทำงาน
 • มีทัศนคติที่ดี และมีใจรักในงานที่จะให้ความช่วยเหลือต่อสังคม

สวัสดิการของเจ้าหน้าที่ระดมทุน

สวัสดิการของเจ้าหน้าที่ระดมทุน

สวัสดิการของเจ้าหน้าที่ระดมทุนนั้นมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละองค์กรและหน่วยงาน ซึ่งในบทความนี้ได้รวบรวมตัวอย่างสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ระดมทุนไว้ดังนี้ 

 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การเรียนและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากร 
 • วันหยุดพักตามเงื่อนไขขององค์กร 
 • รายได้ตามโครงสร้างขององค์กร 

 

รวมโครงการและองค์กรที่เปิดรับการระดมทุน

รวมโครงการและองค์กรที่เปิดรับการระดมทุน 

Cheewid เป็นหนึ่งในช่องทางที่ให้พื้นที่แก่ผู้คนที่มีความประสงค์จะบริจาค หรือผู้ที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดมทุน และรวมไปถึงหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้มีพื้นที่ร่วมกัน เพื่อการแก้ไขปัญหาสังคม และช่วยทำให้องค์กรได้พบเจอกับคนที่ตั้งใจอยากจะทำงานระดมทุน เพื่อที่จะผลักดันโครงการให้เกิดขึ้นตามเป้าหมาย ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในสังคม สร้างความตระหนักรู้ในสังคมรวมไปถึง การระดมทุนบริจาค ให้แก่องค์กร หน่วยงาน โครงการ หรืองานระดมทุน ตัวอย่างองค์กรที่เปิดรับบริจาคและรับสมัครเจ้าหน้าที่ระดมทุน มีดังนี้ 

 • โครงการขอของเติมถุง

โครงการของเติมถุง โดยมูลนิธิอิสรชน เป็นโครงการที่เปิดรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นเพื่อแจกจ่ายให้กับคนไร้ที่พึ่งพิง ไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร นมกล่อง หรือรวมไปถึงทุนทรัพย์ และของใช้จำเป็นอื่นๆ  เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่กลุ่มเป้าหมาย สามารถร่วมสมบทบทุนได้ที่ โครงการขอของเติมถุง มูลนิธิอิสรชน 

ที่อยู่: 707-709 ซ.พีระพงษ์ ถ.จักรเพชร แขวงวังบูรพาภิลม เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

Line id: jasminjaja

 • โครงการอาหารเพื่อน้อง 

โครงการอาหารเพื่อน้องเป็นโครงการภายใต้การดำเนินการของมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต (Newvision) ที่จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเด็กเปราะบางและด้อยโอกาส เพื่อทำให้พวกเขาได้รับโอกาสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการช่วยเหลือทางด้านทุนการศึกษาและมอบปัจจัยขั้นพื้นฐานของชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน ร่วมสมบทบทุนได้ที่ โครงการอาหารเพื่อน้อง – มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต 

ที่อยู่: 300 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย 57260

โทร: 0812884285 หรือ 0959269400

 • โครงการระดมทุน “Dream Home” บ้านพักสำหรับเด็กพิการ

โครงการ Dream Home จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ (CCD) เพื่อดำเนินการในการช่วยเหลือจัดสรรที่พักอาศัยให้แก่ผู้พิการอย่างปลอดภัยและยั่งยืน รวมทั้งมีการดูแลจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการช่วยดูแลฟื้นฟูสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอ ร่วมสมบทบทุนได้ที่ โครงการระดมทุน Dream Home – บ้านพักสำหรับเด็กพิการ มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ CCD

ที่อยู่: 18/1075 หมู่ 5 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ซอย 46 ตำบลบางพู อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

โทร: 025846966 หรือ 025820620-3

สรุป 

Fundraiser หรือ เจ้าหน้าที่ระดมทุน คือ บุคคลที่จะช่วยในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการต่างๆ ภายในองค์กรหรือหน่วยงานไปสู่ผู้คนในสังคม เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และช่วยในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้บริจาคหรือผู้สนับสนุนในการระดมทุน เพื่อนำเงินทุนที่ได้ไปพัฒนาและต่อยอดภายในโครงการ และช่วยเหลือสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หากสนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นเจ้าหน้าที่ระดมทุน หรืออาจสนใจสนับสนุนการระดมทุนของโครงการในองค์กรต่างๆ ก็สามารถเข้าร่วมการช่วยเหลือและสมทบทุนได้ง่ายๆ ผ่าน Cheewid ซึ่งเราจะเป็นตัวกลางในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารและการระดมทุน เพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านหน่วยงานต่างๆ และรับรองได้เลยว่าการระดมทุนนี้จะถูกนำไปส่งต่อให้แก่องค์กร ซึ่งจะนำความช่วยเหลือไปสู่ผู้คนในสังคมได้อย่างแท้จริง 

 

Reference:

 1. Greenpeace. ร่วมงานกับกรีนพีซ ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง. Greenpeace.org. Retrieved  04 September 2023.
 2. UNHCR. เจ้าหน้าที่ระดมทุนและประชาสัมพันธ์โครงการ (Face to Face Fundraising Agent). Unhcr.org. Published on 05 January 2023. Retrieved  04 September 2023.
 3. Unicef. ร่วมกับยูนิเซฟ. Unicef.org. Retrieved  04 September 2023.
 4. ThaiNGO. เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม (กรุงเทพฯ). Thaingo.org. Published on 20 November 2018. Retrieved  04 September 2023.

องค์กรเพื่อสังคมที่เกี่ยวข้อง

banner - operation smile
logo - operation smile

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Thailand)

เราเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรทางการแพทย์ที่เชื่อว่า ทุกคนควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เราช่วยเหลือโดยให้การผ่าตัดแก่ผู้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ เพื่อคืนรอยยิ้มที่สดใส
banner - มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
logo - มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ โดยการสนับสนุนของครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่าย เพื่อให้เด็กพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

banner - scholars of sustenance
logo - scholar of sustenance

Scholars of Sustenance Foundation

เราต้องการสร้างความเท่าเทียมด้านอาหาร เรามีภารกิจหลักในการจัดการอาหารส่วนเกิน (surplus food) ด้วยการอาสารับอาหารส่วนเกินที่คุณภาพดีนำไปแจกให้กับกลุ่มผู้เปราะบางในสังคม