เข้าสู่ระบบ

Table of Contents
Recent Post
ปัญหาคนไร้บ้าน ปัญหาสังคมไทยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข | CHEEWID
ปัญหาคนไร้บ้าน ปัญหาสังคมไทยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

CHEEWID พามาทำความเข้าใจกับปัญหาของคนไร้บ้าน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคม แล้วปัญหาคนไร้บ้านเกิดจากอะไร สามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

การเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคนรุ่นใหม่
การเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคนรุ่นใหม่

CHEEWID พาทุกคนทำความเข้าใจกับความรู้นอกห้องเรียน เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ประสบการณ์ชีวิต ความคิด และทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น โดยทุกคนสนับสนุนได้ด้วยการระดมทุน หรือบริจาคให้องค์กรได้

เจาะลึกถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและวิธีแก้ไข เพื่อทุกชีวิตที่ดีขึ้น

ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรากันทุกคน ดังนั้น CHEEWID จึงนำสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาโลกร้อนมาให้ศึกษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน
เจาะลึกถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและวิธีแก้ไข เพื่อทุกชีวิตที่ดีขึ้น สาเหตุ ที่ เกิด ภาวะ โลก ร้อน
Table of Contents

ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นปัญหาที่ได้รับการกล่าวถึงบ่อยที่สุด ซึ่งผลกระทบของภาวะโลกร้อนมีอิทธิพลสูงมากต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และการใช้ชีวิตของเรา  Cheewid จึงอยากมานำเสนอสาเหตุที่แท้จริงของการทำให้เกิดปัญหา รวมไปถึงวิธีแก้ปัญหาโลกร้อนมาให้ศึกษากัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกชีวิต 

ปัญหาภาวะโลกร้อน คืออะไร ปัจจัยที่ทำให้เกิด โลกร้อนและ ก๊าซเรือนกระจก

ปัญหาภาวะโลกร้อน คืออะไร

ปัญหาภาวะโลกร้อน คือปัญหาที่มาจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกในระยะยาว จนทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง โดยส่วนใหญ่ ปัญหาโลกร้อนเกิดมาจากการกระทำของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก อันเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้โลกไม่สามารถระบายความร้อนที่ได้รับจากรังสีดวงอาทิตย์ออกไปได้อย่างปกติ

ปัจจัยที่ทำให้เกิด ก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจกเกิดมาจากการทำกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ รวมไปถึงกระบวนการทางธรรมชาติ ซึ่งมีปัจจัยบางประการ ที่ทำให้เกิดการปลดปล่อย และทำให้เกิดการสะสมของก๊าซเรือนกระจก โดยเป็นสาเหตุที่เกิดภาวะโลกร้อนได้ ดังนี้

1. การเผาไหม้เชื้อเพลิง

การเผาไหม้เชื้อเพลิง คือปฏิกิริยาเคมีระหว่างเชื้อเพลิง และออกซิเจน โดยจะมีการให้พลังความร้อน และแสงสว่างออกมา อาทิ การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานในโรงงาน ภาคการขนส่ง หรือเพื่อนำมาผลิตไฟฟ้า จนทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกชนิด คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

2. การตัดไม้ทำลายป่า

การตัดไม้ทำลายป่า เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากไม้ และต้องการอาณาเขต เพื่อขยายพื้นที่ของตัวเมือง หรือเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งการตัดไม้ทำลายป่า ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกสู่ชั้นบรรยากาศ จึงเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก

เกษตรกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

3. เกษตรกรรม

การใช้ดินเพื่อเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมไปถึงการประมง การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ โดยเฉพาะการเพาะปลูกพืชต่างๆ ก็จะมีการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ที่ย่อยสลาย เพื่อให้พืชเจริญเติบโต เหตุผลการทำเกษตรกรรมก็เพื่อดำรงชีพ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) และก๊าซมีเทน (CH4)

4. กระบวนการทางอุตสาหกรรม

การใช้เครื่องจักร และสารสังเคราะห์ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้ามาเป็นตัวช่วยในการผลิต ประกอบไปด้วย คาร์บอน (C) คลอรีน (CI) และฟลูออรีน (F) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่นำมาใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น พลาสติก สารดับเพลิง โฟม กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เกิดก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs)

การจัดการของเสียที่ไม่เหมาะสม สาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน

5. การจัดการของเสียที่ไม่เหมาะสม

การจัดการของเสีย คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ หรือทางเคมีของ ของเสีย รวมไปถึงสารพิษที่มีการเจือปนอยู่ในของเสีย เพื่อต้องการลดปริมาณให้น้อยลง และหมดความเป็นพิษ หรือมีความเป็นพิษน้อยลง จะต้องกำจัดอย่างเหมาะสมให้อยู่ในลักษณะที่ไม่สามารถแสดงความเป็นพิษออกมาได้ หากมีการจัดการของเสียที่ไม่เหมาะสม ก็อาจจะก่อให้เกิดอันตราย และจะทำให้เกิดก๊าซมีเทน (CH4 ) สาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน

6. การใช้พลังงานในที่อยู่อาศัย และเชิงพาณิชย์

การใช้พลังงานที่อยู่อาศัย และเชิงพาณิชย์ คือ การใช้พลังงานต่างๆ สำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อความสะดวกสบาย เพื่อการเดินทาง อาทิ การใช้เครื่องปรับอากาศในบ้าน หรือในสำนักงาน เป็นต้น ซึ่งการใช้พลังงานดังกล่าว จะทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกชนิดใดไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) ซึ่งเป็นก๊าซที่นำมาใช้ประโยชน์เป็นตัวทำความเย็น แม้จะถูกปล่อยมาในปริมาณที่น้อย แต่สร้างผลกระทบที่สูงมาก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

วิธีลดก๊าซเรือนกระจก แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

วิธีลดก๊าซเรือนกระจก แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

เมื่อได้ทราบถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนกันไปแล้ว บทความนี้ก็ไม่พลาดที่จะรวบรวมวิธีลดก๊าซเรือนกระจก ชวนทุกคนมาแก้ไขปัญหาโลกร้อนได้ดังนี้

  • การเปลี่ยนไปสู่แหล่งพลังงานหมุนเวียน

เปลี่ยนแหล่งพลังงานในบ้าน สู่แหล่งพลังงานหมุนเวียน ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด โดยใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม พลังน้ำ ชีวมวล หรือติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา เพื่อผลิตพลังงานให้บ้าน ก็จะลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเวลาต่อมา

  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรม อาคาร และการขนส่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถทำได้ด้วยฉนวนที่ดีขึ้น เช่น เลือกใช้ก๊าซธรรมชาติแทนถ่านหิน ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ หรือการใช้รถร่วมกัน เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดการเดินทางด้วยเครื่องบินน้อยลง เนื่องจากเครื่องบินจะมีการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างมหาศาล และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมาก เปลี่ยนมาเป็นการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าหรือนัดพบคุยผ่านทางระบบออนไลน์ เป็นต้น

  • การทำเกษตรอินทรีย์

เกษตรกรรม เป็นบทบาทสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากที่สุด โดยเฉพาะในดินจะเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ หรือการส่งเสริมเทคนิคการทำฟาร์มแบบยั่งยืน จะส่งผลให้สามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนเป็นอย่างดี 

  • สนับสนุนการปลูกป่า

การรักษาและฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม ซึ่งการปลูกป่าสามารถเพิ่มอากาศสะอาดและช่วยดูดซับก๊าซ CO2 ที่เป็นสาเหตุของการภาวะโลกร้อนได้ได้ดีด้วย เนื่องจากต้นไม้มีการดูดซับเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศมาเป็นอาหารต้นไม้ ซึ่งต้นไม้จำนวน 1 ต้น จะมีการเก็บก๊าซคาร์บอนอยู่ในเนื้อไม้ประมาณ 50% กันเลยทีเดียว

  • ปรับปรุงการจัดการของเสีย

การใช้ระบบการจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพ เริ่มต้นด้วยการให้ความสำคัญกับการรีไซเคิล การทำปุ๋ยหมัก และการลดการเกิดของเสีย ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนในขั้นตอนของการฝังกลบได้เป็นอย่างดี ลดระยะสำหรับการขนส่งขยะที่ต้องใช้เชื้อเพลิง นอกจากนี้ก็ยังสามารถแยกขยะอินทรีย์ ออกจากขยะประเภทอื่นๆ หรือหากนำเอาเศษขยะอินทรีย์ไปทำปุ๋ยสำหรับต้นไม้ เป็นการแก้ไขปัญหาแบบหมุนเวียนและได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

  • เปลี่ยนยานพาหนะในการเดินทาง

การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ การปั่นจักรยาน ขับรถยนต์ไฟฟ้า หรือการเดินเท้า แทนการขับรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน  สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสามารถลดการปล่อยมลพิษ ได้เป็นอย่างดี 

  • สร้างความตระหนักรู้และให้ความรู้

เป็นกระบอกเสียง รวมถึงการชักชวนผู้อื่นให้มาร่วมลงมือด้วย เริ่มจากสร้างความตระหนักรู้ และให้ความรู้แก่คนทั่วไป เกี่ยวกับความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ การลดขยะจากอาหาร การลดพลังงาน รวมไปถึงการสนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการร่วมสร้างจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้น เรียกได้ว่าเป็นวิธีลดปัญหาโลกร้อนที่รวดเร็วที่สุด และมีประสิทธิภาพที่สุดในการเปลี่ยนแปลง

เราจะสามารถหยุดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกได้จริงหรือ

เราจะสามารถหยุดภาวะโลกร้อนได้จริงหรือ

ปัญหาโลกร้อนเกิดจากการกระทำต่างๆ ของมนุษย์ ที่เพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกในอากาศมากจนเกินไป การที่โลกกลับมาอยู่ในภาวะสมดุลก็จะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่า ต้องอาศัยความพยายามร่วมกันจากบุคคล ชุมชน รัฐบาล และภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้แนวทางปฏิบัติทางการเกษตรแบบยั่งยืน การปกป้องป่า และการดำเนินนโยบายด้านสภาพอากาศ ด้วยการใช้มาตรการเชิงรุกและสร้างความตระหนัก เราสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและทำงานเพื่อลดภาวะโลกร้อนได้ 

สรุป

ปัญหาภาวะโลกร้อน ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากโลกไม่สามารถระบายความร้อน ที่ได้รับจากรังสีดวงอาทิตย์ได้อย่างปกติ จึงส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น ซึ่งในประเทศไทยก็เป็นปัญหามาอย่างยาวนาน สำหรับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนเริ่มได้จากตัวเรา โดยการนำวิธีลดก๊าซเรือนกระจกแก้ไขปัญหาโลกร้อนในเบื้องต้นนำปรับไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่อย่างไรก็ตามแล้ว การลดปัญหาภาวะโลกร้อนก็จะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Cheewid รวบรวมองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ของการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ไม่ว่าจะเป็นทางน้ำ หรือทางบก แบบไม่แสวงหาผลประโยชน์ 

องค์กรเพื่อสังคมที่เกี่ยวข้อง

banner - feed thailand
logo - feed thailand

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)

เราส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

banner - scholars of sustenance
logo - scholar of sustenance

Scholars of Sustenance Foundation

มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ต้องการสร้างความเท่าเทียมด้านอาหาร เรามีภารกิจหลักในการจัดการอาหารส่วนเกิน (surplus food) ด้วยการอาสารับอาหารส่วนเกินที่คุณภาพดีนำไปแจกให้กับกลุ่มผู้เปราะบางในสังคม

logo - green style

Green Style

เราส่งเสริมการลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยความเชี่ยวชาญในฐานะที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับรองให้เป็นผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว และที่ปรึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้องค์กร